Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte werkzaamheden en feitelijke handelingen door opdrachtnemer.
  • De andere partij waarmee opdrachtnemer al dan niet een contractuele relatie heeft, wordt aangeduid als ‘opdrachtgever’.
 1. Offerte en overeenkomst
  • Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte heeft aanvaard en opdrachtnemer deze aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.
  • Offertes zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na 30 dagen.
  • Gecommuniceerde prijzen zijn exclusief verzend- en/of vervoerskosten.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot te verlangen.
 1. Uitvoering
  • Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste kunnen uit en bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.
  • Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst of de overeenkomst (gedeeltelijk) door een derde te laten uitvoeren.
  • De opdrachtgever dient opdrachtnemer tijdig van gegevens en informatie te voorzien die van belang (kunnen) zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de te verstrekken informatie.
 1. Onderhoud
  • Onder een opdracht tot het uitvoeren van onderhoud wordt verstaan het optisch beoordelen van het oppervlak van het materiaal en het nagaan van de goede werking.
  • Onderhoud veronderstelt niet inspectie van de integriteit van het materiaal of dieper gelegen Evenmin veronderstelt onderhoud standaard de demontage van beslag.
 1. Oplevering
  • Aan inschattingen en mededelingen omtrent de datum van oplevering kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Het werk is opgeleverd zodra aan de opdrachtgever kenbaar is gemaakt dat het werk daartoe gereed is en door hem is aanvaard.
  • Het werk wordt geacht te zijn aanvaard zodra de opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk gereed is om opgeleverd te worden en de opdrachtgever het werk niet binnen redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert.
  • Indien opdrachtnemer het werk niet binnen 14 dagen na melding van de gereedmaking wordt afgenomen, worden gebruikelijke stallingskosten in rekening gebracht.
  • Zodra het werk is opgeleverd, zijn de vorderingen die samenhangen met de overeenkomst terstond opeisbaar.
 1. Betaling
  • Facturen dienen binnen 14 dagen na indiening te worden betaald.
  • Bij een te late betaling is opdrachtnemer gerechtigd rente in rekening te brengen.
  • Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 1. Eigendom en pandrecht
  • Alle geleverde werken blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang opdrachtgever nog niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
  • Op alle zaken die opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle bestaande en toekomstige vorderingen ten laste van de opdrachtgever.
 1. Klachten en herstel
  • Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
  • Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij de opdrachtgever particulier is.
  • De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht indien een klacht niet binnen één maand na oplevering van de werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
  • Indien opdrachtnemer gehouden is het werk te herstellen, dient het werk aangeboden te worden aan de werkplaats van opdrachtnemer.
 1. Aansprakelijkheid
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, behoudens directe schade als gevolg van opzet of roekeloos handelen aan de zijde van opdrachtnemer.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
  • De schadevergoedingsplicht is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Het maximaal verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt €2.500.000,- met een maximum van €5.000.000,- per verzekeringsjaar. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 1. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle juridische claims die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Verval

Vorderingsrechten jegens opdrachtnemer in het kader van de door hem verrichte of te verrichten werkzaamheden vervallen in ieder geval na 6 maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voor particuliere opdrachtgevers geldt een vervaltermijn van 12 maanden.

 1. Annulering en beëindiging
  • De opdrachtgever is bevoegd tot drie weken voor de aanvang van de geplande feitelijke werkzaamheden de opdracht te annuleren of de overeenkomst te beëindigen onder de verplichting de reeds gemaakte (on)kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer te vergoeden.
  • Opdrachtnemer is bevoegd de opdracht te annuleren of te beëindigen.
 1. Conversie en wijziging
  • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Een wettelijk geoorloofd beding dat het meest aansluit de strekking van het vernietigde of nietige beding zal in de plaats komen en geldig worden geacht.
  • Opdrachtnemer kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Opdrachtgever wordt uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding van de wijziging geïnformeerd. Indien de wijziging leidt tot een wezenlijke afwijking van de oorspronkelijke prestatie heeft de particuliere opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 1. Geschillen
  • Op alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar opdrachtnemer is gevestigd. Nadat opdrachtnemer zich op dit beding heeft beroepen, heeft de particuliere opdrachtgever een maand de tijd ter beslechting van het geschil te kiezen voor de rechter die wettelijk bevoegd is.